Farma wiatrowa w Trzeku

Wszystkie informacje dotyczące budowy farmy wiatrowej w Trzeku znajdują się w BIP-ie w zakładce Ochrona środowiska – Decyzje środowiskowe

W dniu 20.06.2016r Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłosił na stronie gminy decyzję odmowną dotyczącą lokalizacji Farmy Wiatrowej w Trzeku. W piśmie odniósł się do wielu naszych obaw, niepokojów, wniosków.

Dziękujemy za uwzględnienie naszych postulatów i wydanie decyzji chroniącej zdrowie, majątki i bezpieczeństwo mieszkańców.

Decyzja odmowna: decyzja – odmowa


Farma wiatrowa w Trzeku – PROTEST

Na ostatnim spotkaniu mieszkańców wsi Gowarzewo Pani Małgorzata przedstawiła Państwu najważniejsze informacje dotyczące farmy wiatrowej w Trzeku i jako osoba organizująca protest mieszkańców prosi Państwa o wsparcie akcji protestacyjnej.

Można to zrobić następująco:

 • Zapoznać się z tekstem protestu, wydrukować sobie listę protestacyjną i zebrać podpisy wśród sąsiadów i wypełnioną (koniecznie z podpisaniem, kto zbierał podpisy i datą) przesłać na adres Małgorzata Trybuś, Trzek, ul. Lipowa 11 62-025 Kostrzyn lub dostarczyć osobiście. Jeżeli na wydrukowanej liście zostaną miejsca wolne, proszę je “wykreskować”.
 • W najbliższych dniach do dnia 06.10.2014 ostatecznie – zostaną opublikowane uwagi do raportu i tu również będzie można się z nimi zapoznać i wydrukować w całości lub tylko w części w jakiej się Państwo z tymi uwagami zgadzacie i przesłać podpisane do Burmistrza Gminy Kostrzyn.

źródło: http://egowarzewo.pl/wiadomosci/farma-wiatrowa-trzek-protest/

Do pobrania:


Informacje

Burmistrz Gminy Kostrzyn podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 350 w miejscowości Trzek gm. Kostrzyn.

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało w dniu 10.01.2011 r. na wniosek firmy Altiplano S.A. ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk (dawniej Altiplano Sp. z o.o. ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk).
 2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 3. Jednocześnie informuję, że
  każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od 18.09.2014 do 08.10.2014 (włącznie).Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kostrzynie ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn;
  2. ustnie do protokołu w pokoju nr 32 w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Kostrzynie (poniedziałek od 9:00 do 17:00; od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: budownictwo@kostrzyn.wlkp.pl

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 4. Z niezbędną dokumentacją ( wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, postanowieniami wydanymi w sprawie oraz raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie przy ul. Dworcowej 5 w Kostrzynie w godzinach pracy (poniedziałek od 9:00 do 17:00; od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15) w pokoju nr 32 lub na stronie internetowej: www.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce Farma wiatrowa –Trzek.Informacja z dn. 19.08.2014:W dniu 4 sierpnia 2014 r. podjęto postępowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej „Kleszczewo” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 350 w Trzeku, gm. Kostrzyn.Firma Altiplano S.A. (dawniej Alitplano Development Sp. z o.o.) ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk w dniu 30.07.2014 złożyła wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania i przesłała raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzek, gm. Kostrzyn.Dalsze postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierać będzie – szczegóły.