Oświetlenie we wsi Trzek

W czerwcu 2013 roku został rozliczony projekt „Budowa oświetlenia we wsi Trzek” współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem projektu była budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dębowej w Trzeku, w tym linia napowietrzna nn 04 kV, linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi. Operacja ta przyczyniła się do podniesienia jakości życia we wsi, zabezpiecza przed dewastacją i zaśmiecaniem terenu. Poprawiła się też estetyka miejscowości.

Potwierdza to również pani sołtys wsi Trzek Beata Knopkiewicz, która twierdzi, że „dzięki zamontowanemu oświetleniu mieszkańcy czują się bezpieczniej i pewniej, zwłaszcza dzieci szkolne, które muszą dotrzeć na przystanek w porze zimowej, gdy jeszcze jest ciemno. Nowe oświetlenie jest nowoczesne i estetyczne, podnosi jakość życia osób zamieszkałych na ul. Dębowej, zabezpiecza szlak rowerowy wiodący przez tę miejscowość oraz trasę do grodziska w Trzeku tzw. Szwedzkich Okopów. Wieczorny spacer z rodziną do pobliskiego lasu jest bezpieczny i przyjemny. Cieszy fakt, że stało się możliwe wykorzystanie unijnych funduszy z pomocą gminnych (fundusz sołecki) na taką inwestycję, która służyć będzie latami nam i pewnie następnemu pokoleniu”.