Głównym celem badań nieinwazyjnych było rozpoznanie terenu dawnego grodziska, wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt znajduje się w pobliżu miejscowości Trzek, (gm. Kostrzyn, powiat poznański). Badania zostały przeprowadzone pod kątem weryfikacji reliktów stanowiska archeologicznego, w tym przede wszystkim lokalizacji poszczególnych reliktów o charakterze obronnym. Tym samym podjęta została próba określenia stanu zachowania poszczególnych form dawnej architektury i innych potencjalnych obiektów o znaczeniu archeologicznym. Dla realizacji tego zadania wykonane zostały pomiary geofizyczne (czterema metodami), w celu rozpoznania podłoża gruntowego pod kątem obecności w nim elementów dawnej zabudowy i miąższości warstw historycznych na wytypowanym do badań terenie.
Badania nieinwazyjne wykonano na podstawie Pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych nr 232/C/2019 z dnia 30.07.2019r. Prace terenowe zrealizowano w terminie letnim.

W ramach prac terenowych i opracowania wykonano:
a. geofizyczną prospekcję magnetyczną na obszarze, o powierzchni 30 x 30m, na terenie majdanu grodziska;
b. geofizyczną prospekcję elektrooporową technika profilowań, na obszarze 30 x 30m , na terenie majdanu grodziska;
c. sondowania elektrooporowe (ERT ang. Elecrical Resistivity Tomography) o łącznej długości profili 560 mb;
d. pomiary radarowe (GPR ang. Ground Penetration Radar) o łącznej długości profili 360mb;
e. opracowanie modelu wysokości terenu na podstawie chmury punktów skaningu lotniczego ALS (ang. Airborne Laser Scanning) LiDAR (ang. Light Detection and Ranging);
f. zdjęcia z rekonesansu lotniczego oraz opracowanie fotogrametryczne w formie ortofotomapy
g. film ilustrujący przebieg i wyniki badań na grodzisku.

Należy podkreślić, iż zastosowane metody geofizyczne są metodami nieinwazyjnymi. Na ich podstawie nie można jednoznacznie określić genezy zarejestrowanych anomalii. Rola wykonanych badań geofizycznych sprowadza się do wskazania miejsc o anomalnych wartościach mierzonych pól fizycznych, które należy zweryfikować w sposób bezpośredni z zastosowaniem wykopów archeologicznych i/lub odwiertów geologicznych.
Stanowisko obecnie nie jest zagrożone ze strony potencjalnych inwestycji np. drogowych. Jest położone stosunkowo w oddaleniu od popularnych szlaków turystycznych. Przeszkodą która znacznie utrudnia podejmowanie skutecznego monitoringu grodziska jest pokrycie tego terenu bujna szatą roślinną. Utrudnienia te nie wykluczają jednak przeprowadzania na tym stanowisku wieloaspektowych badań archeologicznych w tym nieinwazyjnych.

 

Źródło: Powiat Poznański, Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Wykonawca:
CAD-ART MAŁKOWSKI,
ul. Kontuszowa 15B, 01-345 Warszawa

Szczegółowe opisy ->TRZEK badania nieinwazyjne 2019